பாரதிதாசன் உயராய்வு மையம்
Centre for Bharathidasan Studies
Bharathidasan University, Tiruchirappalli - 620 024
Tamil Nadu, India