பாரதிதாசன் உயராய்வு மையம்
Centre for Bharathidasan Studies
Bharathidasan University, Tiruchirappalli - 620 024
Tamil Nadu, India

பேராசிரியர்கள் (Faculty)


Director, Centre for Bharathidasan Studies
Dr. A. Govindarajan
Associate Professor & Director i/c
Centre for Bharathidasan Studies
Bharathidasan University
Tiruchirappalli-620024
 Telephone: 91- 431 - 0431-2533522 / Intercom: 616
 Mobile: +91 9940933534
 E-Mail: cbs@bdu.ac.in, govindarajan.a@bdu.ac.in