பெரியார் உயராய்வு மையம்
Centre for Periyar Studies
Bharathidasan University, Tiruchirappalli - 620 024
Tamil Nadu, India

கல்வித் திட்டங்கள் (Programmes)

  • Ph.D (Tamil)

  • சிந்தனைச் சிற்பி : பெரியாரும் பிறரும் (Non Major Elective Course)
  •  Syllabus (2022-2023 Onwards)