பட்டயம், சான்றிதழ் இளநிலை & முதுநிலை – ஏப்ரல் 2020 - நிலுவைத்தாள்கள் (Supplementary Exam)
Diploma, Certificate, UG & PG - Arrear Exams (Supplementary Examinations) - April 2020 - Timetable

  பட்டயம் மற்றும் சான்றிதழ் படிப்புகள் - நிலுவைத்தாள்கள் (Supplementary Exam) தேர்வு நடத்துதல் - தொடர்பாக.

  இளநிலை மற்றும் முதுநிலை – ஏப்ரல் 2020 - நிலுவைத்தாள்கள் ( Supplementary Exam) தேர்வு நடத்துதல் மற்றும் விடைத்தாள் மதிப்பீடு – தொடர்பாக - கல்லூரிகளுக்கான சுற்றறிக்கை

  இளநிலை மற்றும் முதுநிலை – ஏப்ரல் 2020 - நிலுவைத்தாள்கள் (Supplementary Exam) - உரிய தேர்வுக் கட்டணம் செலுத்தி தேர்வு எழுத பதிவு செய்துள்ள மாணாக்கர்களுக்கான - வழிகாட்டுமுறைகள் (Guidelines and Instructions)